Schrack Technik Romania

Condiţii de livrare

Condiţii generale de livrare pe teritoriul României

 

1. Domeniul de valabilitate

1.1 Prezentele condiţii generale vor guverna tranzacţiile legale între întreprinderi, adică livrarea de mărfuri şi - mutatis mutandis - prestarea de servicii. Tranzacţiile de programe software, de montaje de curenţi tari şi slabi, sunt guvernate de legea română.
1.2 Abaterile de la condiţiile menţionate la punctul 1.1 sunt valabile numai în cazul în care sunt acceptate de către vânzător în mod expres şi în scris.

2. Ofertele

2.1 Ofertele vânzătorului vor fi considerate oferte ce nu implică niciun angajament.
2.2 Documentele de ofertare şi proiectare nu se vor multiplica şi nici nu se vor pune la dispoziţia terţilor, fără permisiunea vânzătorului. Documentele pot fi întotdeauna solicitate pentru a fi returnate şi se vor restitui imediat vânzătorului, în cazul în care comanda este transmisă altui beneficiar.

3. Încheierea contractului

3.1 Contractul este considerat încheiat în momentul confirmării scrise de către vânzător a unei oferte primite sau la efectuarea livrării.
3.2 Datele cuprinse în cataloage, prospecte etc., precum şi declaraţiile scrise sau verbale devin obligatorii numai atunci când în confirmarea comenzii se face referire expresă la acestea.
3.3 Modificările ulterioare şi completările aduse contractului vor face obiectul unei confirmări scrise.

4. Preţurile

4.1 Preţurile vor fi cotate franco-uzină sau preţuri la depozitul furnizorului, fără taxa pe valoarea adăugată, ambalaj şi ambalare, încărcare, demontare, returnare, precum şi reciclarea şi eliminarea adecvată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, în conformitate cu ordonanţa de reglementare a gestionării deşeurilor de echipamente electrice.
Cumpărătorul va răspunde de achitarea tuturor taxelor, impozitelor sau altor obligaţii ce-i revin în legătură cu livrarea. În cazul în care termenii de livrare includ transportul la o destinaţie desemnată de cumpărător, costurile de transport şi orice asigurare de transport solicitată de cumpărător vor fi suportate de acesta din urmă. Totuşi, livrarea nu include descărcarea şi manipularea ulterioară a produselor comandate. Ambalajul se va returna numai în cazul unui acord expres.
4.2 În cazul în care comanda plasată diferă de comanda transmisă, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul în mod corespunzător.
4.3 Preţurile au la bază costurile din momentul primei oferte de preţ. În cazul în care costurile au crescut până în momentul livrării, vânzătorul are dreptul să modifice preţurile în mod corespunzător.
4.4 La comenzile de reparaţii, vânzătorul va asigura toate serviciile pe care le consideră oportune şi pe care le va factura cumpărătorului în baza activităţii prestate şi/sau cheltuielile ocazionate. Acelaşi lucru este valabil pentru orice prestaţie suplimentară, a cărei utilitate devine evidentă numai în timpul executării reparaţiei. În acest caz, nu este necesară notificarea specială a cumpărătorului.
4.5 Cheltuielile cu întocmirea devizelor de cost pentru reparaţii şi întreţinere şi pentru expertize se facturează către cumpărător.

5 Livrarea

5.1 Termenul de livrare începe cu data cea mai recentă dintre următoarele date:
a) Data confirmării comenzii
b) Data îndeplinirii de către cumpărător a tuturor premizelor tehnice, economice sau de altă natură, pentru care este responsabil;
c) Data la care vânzătorul primeşte un acont sau o garanţie, ce trebuie achitate înaintea livrării mărfii în cauză.
5.2 Cumpărătorul va obţine autorizaţiile sau aprobările de la autorităţi sau terţi, necesare execuţiei instalaţiei sau echipamentelor. Dacă aceste aprobări nu sunt obţinute la termen, indiferent de motiv, termenul de livrare se prelungeşte în mod corespunzător.
5.3 Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parţiale sau în avans, pe care le va factura către cumpărător. Dacă livrarea la cerere este acceptată, atunci marfa este considerată ca fiind solicitată cel mai târziu la 1 an de la plasarea comenzii.
5.4 În cazul unor situaţii imprevizibile sau care nu pot fi controlate de părţi, cum ar fi de exemplu cazurile de forţă majoră ce împiedică respectarea termenului de livrare convenit, acest termen se prelungeşte în orice caz cu perioada corespunzătoare duratei situaţiei respective; astfel de situaţii includ în special conflictele armate, intervenţiile autorităţilor şi interdicţiile, întârzierile în transport şi vămuire, daunele în tranzit, întreruperea de energie şi lipsa materiilor prime, conflictele de muncă, precum şi pierderea unui furnizor cheie, greu de înlocuit. Situaţiile menţionate mai sus vor prevala, indiferent dacă afectează vânzătorul sau subcontractorul (ii) acestuia.
5.5 Dacă la încheierea contractului, părţile contractante au convenit penalităţi pentru întârzierile de livrare, atunci acestea vor fi aplicate conform celor de mai jos şi nicio abatere referitoare la aspecte individuale nu vor afecta celelalte prevederi: În cazul unei întârzieri survenite în mod dovedit din vina exclusivă a vânzătorului, cumpărătorul poate solicita, pentru fiecare săptămână încheiată a întârzierii, o compensare de 0.5%, însă per total nu mai mult de 5%, din valoarea acelei părţi din livrarea totală, care datorită nelivrării la termen nu poate fi utilizată, în cazul în care cumpărătorul a suferit daune în limita acelei valori. Exercitarea drepturilor de daune care depăşesc această limită este exclusă.

6. Transferul de risc şi locul de executare

6.1 Odată cu plecarea mărfii din fabrică, respectiv depozit, folosinţa şi riscurile se transferă cumpărătorului, indiferent de oferta de preţ (de exemplu franco, CIF etc.). Acelaşi lucru este valabil şi dacă livrarea are loc în legătură cu un montaj sau când transportul este efectuat sau organizat şi condus de către vânzător.
6.2 În cazul prestaţiilor, locul de executare este locul în care se realizează prestaţia. Riscurile pentru o astfel de prestaţie sau pentru o prestaţie parţială care a fost convenită se transferă cumpărătorului odată cu realizarea acesteia.

7. Plata

7.1 Dacă nu s-a convenit în alt mod, o treime din preţul de achiziţie este scadentă după primirea de către cumpărător a confirmării comenzii de către vânzător, o treime la jumătatea perioadei de livrare, iar restul la momentul livrării.
7.2 La decontările parţiale, tranşele de plată separate devin scadente la primirea facturilor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sumele facturate pentru livrări suplimentare sau care rezultă din contracte suplimentare care nu fac obiectul contractul original, indiferent de termenii de plată conveniţi pentru livrarea principală.
7.3 Plăţile se vor realiza fără nicio reducere, la adresa vânzătorului, în valuta convenită. Cecurile sau cambiile vor fi acceptate întotdeauna numai ca substitut de plată. Toate dobânzile şi taxele legate de acestea (ca de exemplu taxele de răscumpărare şi scontare) cad în sarcina cumpărătorului.
7.4 Cumpărătorul nu are dreptul să reţină sau să compenseze plăţi în baza revendicărilor de garanţie sau a altor contra-revendicări.
7.5 O plată este considerată că a fost efectuată la data la care suma respectivă este la dispoziţia vânzătorului.
7.6 În cazul în care cumpărătorul nu respectă termenii de plată sau alte obligaţii ce decurg din această tranzacţie sau din alte tranzacţii, vânzătorul poate, fără să-i fie afectate celelalte drepturi:
a) Să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale până la efectuarea plăţilor sau îndeplinirea obligaţiilor, exercitându-şi dreptul de a prelungi termenul de livrare cu o perioadă de timp rezonabilă;
b) Să prezinte scadente toate creanţele descoperite din această tranzacţie sau din alte tranzacţii şi să perceapă dobânzi pentru aceste scadenţe de 1,25% pe lună, începând cu data scadenţei, dacă vânzătorul nu face dovada unor costuri mai mari. În orice caz, vânzătorul are dreptul să factureze toate cheltuielile aferente perioadei premergătoare unui proces în instanţă, mai ales costurile de somare sau cheltuielile cu avocatul. Discounturile sau bonificaţiile acordate sunt condiţionate de realizarea integrală la termen a plăţilor.
7.7 Vânzătorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra tuturor mărfurilor pe care le-a livrat, până la momentul achitării integrale a sumelor facturate, plus dobânzi şi costuri.
7.8 În vederea garantării creanţelor valorii de achiziţie, cumpărătorul cesionează în acest scop vânzătorului, pretenţiile sale de revânzare a mărfii reţinute, chiar dacă aceasta a fost prelucrată, modificată sau combinată cu alte mărfuri. În caz de revânzare cu acordare de amânare la plată, cumpărătorul va putea dispune de produs sub reţinerea dreptului de proprietate, numai cu condiţia ca la revânzare cumpărătorul să notifice
celui de-al doilea cumpărător cesionarea garanţiilor de plată sau să înregistreze cesiunea în registrele lui contabile. La cerere, cumpărătorul va pune la dispoziţie vânzătorului creanţele cesionate şi creditorii acestora, precum şi toate informaţiile şi documentele necesare recuperării creanţelor vânzătorului, comunicând terţului creditor cesionarea. În cazul sechestrării sau solicitării altor drepturi, cumpărătorul are obligaţia de a anunţa dreptul de proprietate al vânzătorului şi de a-l înştiinţa imediat pe acesta cu privire la sechestru.

8. Garanţia şi acceptarea obligaţiei de remediere a defectelor

8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat, conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care nu au fost incluse în contract.
8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul transferării riscurilor conform punctului 6.
8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare.
8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina cumpărătorului.
8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului.
8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător, garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile cumpărătorului.
8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar. Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.

8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului specificat la punctul 8.2.
8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte motive legale.

9. Denunţarea contractului

9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată.
9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract în următoarele situaţii:
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă;
b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune garanţii viabile înaintea livrării, sau
c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6 luni.
9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a livrării sau a prestaţiei contractate.
9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din contract fără acordarea unei perioade de graţie.
9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ, vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt excluse.
9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.

10. Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite vânzătorului dovada transferului respectiv.
10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

11. Răspunderea vânzătorului

11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul respectiv.

12. Drepturile de proprietate industrială şi drepturile de autor

12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător, cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.

12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice, precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare, vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
aplică şi pentru documentaţia de proiectare.

13 Generalităţi

În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.

14 Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă

Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente din teritoriul sediului vânzătorului.