Schrack Technik Romania

Termeni și condiții

conditii

1. Generalităţi / Domeniu de aplicabilitate

1.1 Aceste Condiţii generale de afaceri sunt valabile pentru toate relaţiile comerciale între Schrack Technik SRL (în continuare SCHRACK) şi clienţii acesteia. Reglementările, care diferă de acestea, vor fi valabile, doar pe baza acordului comun scris şi semnat în mod valabil de către SCHRACK şi client.

1.2. Raporturile juridice dintre Schrack şi clienţi vor fi reglementate exclusiv de către prezentul contract şi reglementările legale în vigoare.

2. Încheierea contractului

2.1. Produsele şi serviciile oferite de SCHRACK sunt destinate exclusiv persoanelor juridice.
2.2. Schrack are dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care se dovedeşte că, clientul nu are calitatea de comerciant. Totodată clientul va răspunde faţă de SCHRACK pentru toate pagubele produse în acest fel.
2.3 Ofertele societăţii SCHRACK expuse pe internet sunt supuse integral modificărilor ulterioare şi se consideră oferte neobligatorii faţă de clienţi, pentru a solicita oferte de la SCHRACK cu produsele prezentate. Ilustraţiile de pe internet reprezintă doar modele orientative ale diferitelor părţi şi nu au caracter obligatoriu.
2.4 Prin comanda de produse ale Magazinului online de pe internet clientul depune o ofertă fermă pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare.
2.5 Confirmarea intrării comenzii clientului are loc imediat după transmiterea automată a unui email cu produsul, preţul şi cu condiţiile de livrare şi plată, însă email-ul în sine nu se înseamnă preluarea comenzii.
2.6 În pasul următor oferta clientului se confirmă după verificarea acesteia de către SCHRACK printr-un email (Confirmare comandă). Abia după transmiterea confirmării comenzii se poate încheia un contract de vânzare-cumpărare.
2.7 Limba contractului, comenzii şi a corespondenţei este limba română.

3. Livrare, reziliere

3.1 Toate articolele se vor livra imediat, cu condiţia ca acestea să existe în depozit şi în limita stocului disponibil. SCHRACK are dreptul de a efectua şi deconta livrări parţiale sau complete, dacă nu s-a convenit o livrare unitară. În cazul în care un articol nu va fi disponibil pentru o scurtă durată de timp, vom anunţa clienţii prin email privind termenul de livrare aproximat (la adresa indicată pe formularul de comandă).
3.2 Indicarea termenului de livrare nu este obligatorie. Dacă termenul convenit nu se poate respecta din cauza unor evenimente de forţă majoră sau din cauza unor circumstanţe de necontrolat de către SCHRACK, aceasta se prelungeşte până la sfârşitul unui termen corespunzător de la încetarea circumstanţelor amintite. SCHRACK va notifica clienţii neîntârziat despre aceste situaţii. În cazul în care impedimentele persistă mai mult de o lună de la expirarea termenului de livrare convenit respectiv în toate situaţiile de imposibilitate definitivă, oricare dintre părţi are dreptul să rezilieze contractul.  Pretenţiile suplimentare din cauza nerespectării termenului de livrare din motive neimputabile societăţii SCHRACK sunt excluse.
3.3 În cazul în care livrarea ar fi întârziată de către furnizori, SCHRACK nu va fi responsabilă.
3.4 În cazul unei livrări cu întârziere din culpa SCHRACK clientul este îndreptăţit să stabilească în formă scrisă un termen ulterior de livrare, care va fi de cel puţin 10 zile lucrătoare. După expirarea acestui termen clientul are dreptul să-şi revoce comanda şi să rezilieze contractul.
În cazul în care clientul va putea dovedi, că în urma livrării cu întârziere după expirarea termenului ulterior a suferit pagube, va avea dreptul la penalizări de întârziere pauşalizate în cvantum de 0,2% din valoarea livrării pe fiecare săptămână completă, în sumă totală maximă de 1% din valoarea livrării.
Pretenţiile clienţilor în afara compensaţiilor pauşalizate rezultând din livrări efectuate cu întârziere sau din retragerea de la contract – dacă legea permite, şi până la limita neglijenţei grave – sunt excluse.
3.5 Ambalajele de transport şi alte tipuri de ambalaje în care sunt livrate produsele comandate vor fi  nu se vor lau înapoi de SCHRACK. Clientul are obligaţia de a asigura eliminarea şi colectarea ambalajelor pe proprie cheltuială în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Ambalare şi expediere, locul efectuării, asumarea riscurilor

4.1. Modul şi felul expedierii va rămâne la alegerea SCHRACK.
4.2 Locul efectuării va fi locul expedierii produselor comandate din depozitul ales de SCHRACK.
4.3 Riscurile se preiau de către client independent de modul de expediere ales de SCHRACK, în momentul în care marfa a părăsit depozitul de expediere al SCHRACK.
4.4 SCHRACK va încheia asigurare împotriva riscurilor de transport doar la cererea expresă a clientului şi contra cost. În cazul în care livrarea are loc la cererea clientului sau din alte motive, care ţin de opţiunea clientului, abia după ţinerea la dispoziţie a mărfii de către SCHRACK pentru predare din depozit, riscurile vor fi asumate de client încă dinaintea predării mărfii din depozit, din momentul în care SCHRACK notifică în scris ţinerea la dispoziţie a mărfii pentru livrarea acestuia către client.
4.5 Costurile de transport se vor indica separat şi nu sunt incluse în preţurile produselor. SCHRACK va percepe şi o sumă aferentă costurilor de ambalare.

5. Preţuri, plăţi, calculaţii

5.1 Toate preţurile indicate sunt preţuri nete exprimate în Euro fără TVA. Preţurile aplicabile vor fi cele indicate în confirmarea comenzii de către SCHRACK. Facturile se emit in lei la cursul official BNR din ziua platii. In cazul in care cursul official din ziua platii depasaste cu mai mult de 5% cursul de la data emiterii facturii, Schrack are dreptul de a emite o facture pentru diferenta de curs valutar, cu termen de plata in 5 zile de la emitere.
5.2 Prin actualizarea continuă a paginilor web de către SCHRACK datele privind preţurile şi natura produselor pot varia. Ne rezervăm dreptul la erori şi greşelile de tipar.
5.3 Plata produselor are loc în avans pe baza facturii, prin transfer prompt, prin Paypal sau contra ramburs.
5.4 Clientul are obligaţia de a achita contravaloarea facturii în termen de 10 zile de la preluarea mărfii.
5.5 În cazul în care clientul nu îşi va îndeplini obligaţia de plată, SCHRACK îşi rezervă dreptul fie să factureze clientului taxele de somaţie şi de prelucrare suplimentare, onorariile tarifare pentru avocaţi şi executori, fie să rezilieze contractul. Taxa de somaţie şi de prelucrare este de 25 EUR,-- pe fiecare somaţie în parte. Factura emisa este scadenta in termen de 10 zile de la emitere.
5.6 În cazul în care clientul întârzie cu efectuarea plăţii, SCHRACK are dreptul să perceapă dobânzi de întârziere în cvantumul prevăzut de lege. Dreptul societăţii SCHRACK de a valorifica taxe de somaţie conform aliniatului 5.6 cât şi alte pretenţii de despăgubire rămâne însă neatins.
5.7. Clientul poate solicita compensaţii de la SCHRACK doar pe baza unor pretenţii necontestate şi executorii.

6. Rezerva privind transferul de proprietate, dreptul de retenţie

6.1 Până la plata integrală respectivele mărfuri rămân proprietatea lui SCHRACK (rezerva privind transferal de proprietate). În caz de întârziere la plată din partea clientului SCHRACK are dreptul să pretindă restituirea mărfii.
6.2 Rezerva privind dreptul de proprietate se extinde şi asupra produselor rezultate la client prin prelucrare, asamblare sau amestecare. Dacă marfa împreună cu alte produse, care nu sunt proprietatea clientului, este prelucrată devenind un nou produs, atunci SCHRACK devine co-proprietar asupra acestui nou produs, proporţional cu valoarea mărfii aflată sub rezerva privind dreptul de proprietate.
6.3  Dacă urmează a se aduce atingere de la terţi asupra mărfii în privinţa dreptului de proprietate, atunci clientul trebuie să informeze imediat pe SCHRACK în scris despre acest aspect. Clientul trebuie să suporte toate costurile şi cheltuielile societăţii SCHRACK rezultate acesteia din urmă cu ocazia apărării faţă de atingerea terţilor, aceasta în mod expres şi referitor la măsuri extra – judiciare. Clientul are obligaţia ca pe durata dreptului de rezervă privind transferul de proprietate să păstreze marfa în stare conformă şi să o trateze cu grija unei companii ordonate. Pentru păstrarea valorii proprietăţii aflată sub rezerva privind transferul de proprietate clientul se obligă să nu folosească respectivele obiecte şi să remedieze imediat pe cheltuiala sa orice fel de deteriorări, chiar dacă dauna ar surveni fără a fi vina sa, întâmplător sau din motiv de forţă majoră.
6.4 În caz de înstrăinare de către client a mărfii aflată sub rezerva privind transferul de proprietate a societăţii SCHRACK, revendicarea preţului de cumpărare al acesteia rezultat de aici se consideră ca fiind cesionată societăţii SCHRACK. Clientul se obligă să facă o menţiune aferentă în evidenţele sale şi ca printr-o menţiune pe facturile sale se înşiinţeze pe terţii achizitori despre cesiune. Cu toată cesiunea astfel realizată, clientul are dreptul şi este împuternicit să încaseze creanţa în cadrul împuternicirii de incasso astfel emisă, în numele şi în contul societăţii SCHRACK. În caz de întârziere la plată din partea clientului, acesta are obligaţia să predea toate documentele necesare pentru încasarea creanţei cesionate, împuternicirea de încasare a clientului fiind considerată în acest caz ca revocare.
6.5  În cazul în care clientul, indiferent din ce motive, nu se achită de obligaţiile sale de plată, atunci SCHRACK poate face uz imediat de rezerva sa privind transferul de proprietate. În acest caz SCHRACK are dreptul, să dobândească posesie nemijlocită asupra mărfii aflată sub rezerva privind transferul de proprietate fără notificarea şi de asemenea fără înştiinţarea clientului. În acest caz clientul renunţă la calea juridică a plângerii referitoare la tulburarea de posesie şi nu are dreptul ca din aceste împrejurări să deducă vreun fel de pretenţii de daune – interese faţă de SCHRACK.

7. Dreptul de restituire

O restituire (luare înapoi sau schimb) care nu s-a convenit în mod special în contract este exclusă. În caz de luare înapoi, convenită contractual, clientul trebuie să suporte costurile de expediere deja existente respectiv cele ce vor rezulta din expediere, taxele de prelucrare ale societăţii SCHRACK precum şi costurile de livrare înapoi.

8. Garanţie

8.1 Clientul se obligă să verifice marfa la recepţie cu privire la eventuale defecte şi în caz că le constată să înştiinţeze pe SCHRACK cu privile la acest aspect în cel mult 7 (şapte) zile de la recepţie, în scris şi indicând concret defectul. Dacă ulterior clientul constată existenţa unor vicii ascunse la marfă, atunci el are obligaţia să informeze pe SCHRACK imediat după constatarea defectului. În cazul în care clientul omite verificarea imediată şi / sau notificarea defectului, marfa se consideră a fi acceptată.
8.2. Garanţia nu se referă la daunele pe care clientul le-a cauzat prin tratamentul neconform sau contrar contractului. Determinant pentru neconformitate şi aspectul contrar contractului sunt indicaţiile producătorului mărfii. La fel este valabil în cazul intervenţiilor, reparaţiilor sau încercărilor de reparare ale clientului sau ale unui terţ neautorizat.
8.3. Termenul de garanţie este de şase luni şi începe să curgă din momentul livrării mărfii.
8.4. Dacă a avut loc o îndeplinire ulterioară (a unei obligaţii contractuale, iniţial prestată necorespunzător), pe cale de livrare de înlocuire, atunci clientul are obligaţia ca mai întâi să trimită marfa livrată înapoi la SCHRACK, în termen de 30 zile, pe cheltuiala clientului.

9. Limitarea răspunderii, Răspunderea fabricantului pentru produs

9.1  SCHRACK nu răspunde pentru daunele care nu au survenit la produsul însuşi, în special SCHRACK nu răspunde pentru profitul nerealizat sau alte daune materiale ale clientului. În măsura în care răspunderea contractuală de la SCHRACK este exclusă sau limitată, acest aspect este valabil şi pentru răspunderea personală a angajatorului, a reprezentanţilor şi ajutoarelor sale în îndeplinirea obligaţiilor. SCHRACK îşi asumă responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la valorile şi parametrii nominali indicaţi în cataloagele sale, iar răspunderea SCHRACK este în limita valorii produsului din factură.
9.2 Prezenta excludere de răspundere nu este valabilă în măsura în care cauza daunei are la bază premeditarea sau neglijenţa garavă.
9.3 În cazul în care clientul a efectuat la un terţ o înlocuire a mărfii livrate de SCHRACK în bază de dispoziţii obligatorii ale legislaţiei în vigoare, atunci sunt excluse pretenţiile de regres faţă de SCHRACK – exceptând premeditarea sau neglijenţă gravă.
9.4 Termenul de prescriere pentru răspunderea din acest punct contractual este de doi ani de la livrare, dacă legea permite.

10. Protecţia datelor / Condiţii de utilizare

10.1 SCHRACK cercetează date pentru prelucrare şi utilizare cu caracter personal numai dacă clientul s-a decis benevol pentru introducerea în calculator a datelor sau şi-a declarat acordul său expres în acest sens. În astfel de cazuri clientul acceptă prin aceasta următoarele condiţii de utilizare:
Prin vizitarea paginii noastră web de către client, pe serverele lui SCHRACK se salvează automat anumite date pentru administrarea sistemului, pentru scopuri statistice sau de siguranţă.
Este vorba aici de numele provider-ului clientului pentru servicii de internet, în anumite situaţii, versiunea Browser- Software, sistemul de operare al computerului cu care s-a accesat, pagina web de pe care clientul vizitează pe SCHRACK, paginile web pe care clientul le vizitează la SCHRACK şi după caz cuvintele de căutare pe care le-a folosit clientul pentru a găsi pagina web a lui SCHRACK.
Aceste date pot permite în anumite circumstanţe să se facă deducţii despre un anumit vizitator al paginii web. Datele cu caracter personal nu sunt utilizate în acest context. Utilizarea acestor date are loc exclusiv anonim. Dacă SCHRACK oferă date mai departe la un prestator de servicii extern, atunci se iau măsuri tehnice şi organizatorice care garantează că transmiterea mai departe se efectuează în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor.
În cazul în care clientul pune la dispoziţie de la sine date cu caracter personal, SCHRACK nu va utiliza, prelucra sau transmite mai departe aceste date dincolo de limita permisă de lege sau de limita indicată de client prin declaraţia sa de consimţământ.
În plus SCHRACK transmite datele clientului către terţi numai dacă SCHRACK este obligat să facă acest demers, prin lege, prin dispoziţii ale autorităţilor sau dispoziţii legale.

10.2. Siguranţă

SCHRACK va păstra în mod sigur toate datele despre clienţi şi va lua în acest sens toate măsurile de precauţie pentru a proteja datele despre clienţi de pierdere, utilizare abuzivă sau modificare. Partenerii contractuali ai lui SCHRACK care au acces la datele despre clienţi, pentru a efectua clienţilor în numele lui SCHRACK prestări de servicii, se obligă prin contract să păstreze secrete aceste informaţii şi nu au voie să le utilizeze în mod neadecvat.
În unele cazuri va fi necesar ca SCHRACK să transmită cereri de ofertă ale clienţilor mai departe către companiile afiliate lui SCHRACK. Şi în acest caz datele despre clienţi sunt tratate confidenţial.

10.3 Cookies-uri

Pentru uşurarea utilizării paginii web a lui SCHRACK se folosesc aşa-numitele „Cookies-uri“. „Cookies-urile“ sunt mici informaţii de la Browser-ul clientului care se salvează temporar pe placa de bază a computerului şi sunt necesare pentru utilizare paginii web a lui SCHRACK. Astfel informaţiile conţinute în “Cookies-uri” servesc pentru dirijarea sesiunii, în special pentru îmbunătăţirea navigării permiţând ca o pagină web să fie în mare măsură prietenoasă. “Cookies-urile” folosite de SCHRACK nu salvează informaţii cu caracter specific personal. Pe majoritatea browser-elor web “Cookies-urile” sunt acceptate automat. Prin modificarea setărilor browser-elor aceasta se poate evita.
10.4 Datele salvate sunt şterse de SCHRACK când termenele legale sau contractuale de păstrare s-au scurs şi în măsura în care SCHRACK nu mai are nevoie de date. Clientul are posibilitatea să ceară oricând ştergerea datelor sale. Clientul are dreptul oricând să revoce acceptul de utilizare sau prelucrare a datelor cu caracter personal, cu efecte pe viitor (E-Mail la shop(at)schrack.at).

11. Excluderea de răspundere pentru paginile de internet ale terţilor

11.1 Paginile de acces la internet conţin şi legături (aşa-numitele „Hyperlink-uri“) spre pagini web pe internet, care sunt administrate de terţi. SCHRACK intermediază exclusiv accesul la aceste pagini web şi nu preia niciun fel de răspundere pentru conţinutul acestora.
11.2  Deţinătorii paginilor de internet spre care există un Hyperlink prin accesul la internet operat de SCHRACK sunt răspunzători ei înşişi atât pentru conţinutul acestora cât şi pentru vânzarea produselor oferite acolo şi derularea comenzilor.
11.3  SCHRACK nu răspunde pentru încălcarea drepturilor de autor, de marcă şi al altor drepturi de protecţie juridică asupra proprietăţii intelectuale, precum şi drepturi personale care au fost încălcate pe paginile internet la care există un Hyperlink prin accesul la internet administrat de SCHRACK.
11.4 În cazul unei comenzi sau al unei alte declaraţii contractuale pe o pagină de internet, la care există un Hyperlink prin accesul la internet administrat de SCHRACK, se realizează un contract exclusiv între utilizator şi respectivul deţinător al paginii de internet, respectiv ofertantul prezent acolo, în niciun caz nu se realizează contract între SCHRACK şi utilizator. Vă rugăm să aveţi în vedere condiţiile comerciale generale ale respectivului ofertant din pagina de internet cu legătură (link).
11.5  Această absolvire de răspundere este valabilă pentru toate link-urile indicate în acest domain-uri şi pentru toate conţinuturile paginilor la care duc aceste link-uri.

12. Copyright

Toate logo-urile străine, imaginile şi grafica expuse pe paginile de acces la internet ale lui SCHRACK sunt proprietatea respectivelor firme şi se supun Copyright-ului respectivilor care acordă licenţa. Toate fotografiile, logo-urile, textele, rapoartele, script-urile şi rutinele de program expuse pe aceste pagini, care sunt propria dezvoltare a lui SCHRACK sau au fost prelucrate de SCHRACK, nu au voie să fie copiate sau utilizate altfel fără acordul lui SCHRACK. Toate drepturile rezervate.

13. Drepturi de proprietate juridică comerciale

13.1 Drepturile de proprietate juridică comercială pentru propriile conţinuturi (de ex. grafică, sound, texte, bănci de date) sunt la SCHRACK. Multiplicarea sau distribuirea acestor conţinuturi în alte publicaţii (chiar şi electronice sau tipărite) sau o utilizare a mărcii nu este permisă fără acordul expres al lui SCHRACK.
13.2  Toate lucrările publicate pe Webshop se supun dreptului de autor din România. Multiplicarea, prelucrarea, răspândirea şi orice fel de utilizare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al autorului respectiv. Contribuţiile terţilor sunt marcate ca atare. Descărcări şi copii de pe aceste pagini sunt permise numai pentru uzul privat, nu pentru cel comercial.
13.3 Imagini de presă care sunt multiplicate în scopuri redacţionale necesită menţiunea "Copyright-Hinweis"© [Jahr] Schrack Technik GmbH. Toate drepturile rezervate“. Înstrăinarea imaginilor nu este permisă. Imprimarea este fără onorariu, însă SCRHRACK roagă să i se dea un exemplar de control.

14. Instanţa, avocat

14.1 Litigiile referitoare la încheierea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea prezentului contract vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti de drept comun de la sediul Schrack.
14.2 Pentru toate diferendele care ar putea rezulta din acest raport juridic se aplică dreptul român.

15. Valabilitatea condiţiilor comerciale generale, clauză salvatorie, necesitatea formei scrise

Prin comandă clientul recunoaşte condiţiile comerciale generale ale societăţii SCHRACK. Dacă una din dispoziţiile acestor condiţii comerciale general ar fi nulă, indiferent de motiv, valabilitatea restului condiţiilor nu este atinsă de acest aspect. Convenţiile verbale necesită confirmarea scrisă pentru a fi valabile.